Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 27d'agost de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 8 de setembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 25 d’agost de 2020)
  2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
  3. Llicències d’ús privatiu domini públic
  4. Classificació propostes presentades per a la contractació de l’obra renovació de xarxes antigues en baixa del terme municipal de Folgueroles
  5. Certificacions d’obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles
  6. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
  7. Propostes regidories
Darrera actualització: 31.08.2020 | 13:59