Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de novembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 8 de novembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 25 d’octubre de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Arxiu procediment esmena de defectes o mancances activitats
 4. Inici expedient de retirada de vehicle abandonat al marge d’un camí rural (exp. 2022/551)
 5. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp 2022/549)
 6. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants de novembre 2022
 7. Sol·licitud subvenció del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per activitats educatives
 8. Bonificacions ICIO comunicació prèvia d’obres
 9. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 10. Donar compte relació comunicacions presentades
 11. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 24.11.2022 | 12:05