Junta de Govern Local de 6 d'octubre de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 30 de setembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 6 d'octubre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 22 de setembre de 2020)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicències d’ús privatiu domini públic i concessió
 4. Llicència activitats
 5. Adjudicació contractació de l’obra renovació de xarxes antigues en baixa del terme municipal de Folgueroles
 6. Modificació contracte del servei de neteja de diverses dependències municipals, Escola Mossèn Cinto
 7. Modificació contracte obres d’execució del projecte bàsic i executiu pavelló poliesportiu a Folgueroles, Lot 1.
 8. Certificacions d’obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles
 9. Aprovació expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei de control horari del personal de l’Ajuntament de Folgueroles
 10. Aprovació expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment alienació béns patrimonials, carrer Timó, 10.
 11. Contracte menor projecte d’estabilització i protecció d’un tram del marge dret del riu Rigat al seu pas pel nucli urbà de Folgueroles
 12. Pròrroga contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei públic municipal “Servei d’Atenció Integral a la Gent Gran a l’Àmbit Rural”
 13. Conveni col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Folgueroles, relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola Mossèn Cinto.
 14. Conveni ús de la Casa del Mestre, equipament socio-juvenil per l’Associació juvenil Esplai el Creixent
 15. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 16. Propostes regidories
Darrera actualització: 21.12.2020 | 17:07