Junta de Govern Local de 5 d'abril de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 1 d'abril de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 5 d'abril de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 22 de març de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Declarar arxiu per desistiment ampliació activitat, expedient 2021 194
 5. Iniciar expedient procediment esmena de defectes o mancances d’activitat de l’expedient 4/2008 (2021 458)
 6. Adjudicació expedient d’alienació directa de bens declarats com a bens no utilitzables.
 7. Aprovació expedient d’alienació directa i plecs de condicions que han de regir la venda de bens mobles declarats no utilitzables
 8. Iniciar expedient per a la contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals de Folgueroles
 9. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei de socorrisme de les piscines municipals de Folgueroles
 10. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei de redacció del Pla Parcial Urbanístic, Projecte de Reparcel·lació i Projecte d’Urbanització del Sector SUD04 de Folgueroles
 11. Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Folgueroles en relació al Projecte del Servei Comunitari
 12. Addenda Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Folgueroles, relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola Mossèn Cinto
 13. Altes, baixes i modificacions concessió drets funeraris
 14. Acceptació concessió de fons de prestació del catàleg de serveis 2022 de la Diputació de Barcelona
 15. Subsanació error material acord convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives, 2022
 16. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants abril 2022 i baixa quota del padró corresponent al mes de desembre de 2021
 17. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 18. Donar compte relació comunicacions presentades
 19. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 28.04.2022 | 11:47