Junta de Govern Local de 31 de maig de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 27 de maig de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 31 de maig de 2022 a les 17'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 17 de maig de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Modificació expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles
 5. Aprovació Pla de seguretat i salut de les obres del projecte de substitució de la coberta del pavelló vell de Folgueroles
 6. Contracte menor construcció pas elevat per pacificació del trànsit a l’Avinguda Atlàntida
 7. Aprovació inicial projecte executiu per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’Ajuntament
 8. Aprovació inicial projecte executiu per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló vell de Folgueroles
 9. Bases i convocatòria concurs públic per la contractació temporal d’un lloc de treball de peó i crear una borsa de treball
 10. Aprovació conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Folgueroles per a l’execució d’un projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
 11. Modificació conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Folgueroles, en relació al projecte de servei comunitari
 12. Renúncia concessió de drets funeraris
 13. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp. 2022 340)
 14. Ratificació Decret 2022/139 de data 19 de maig de 2022, de sol·licitud de subvenció programa sectorial renovables 2030, de suport a inversions locals a la diputació de Barcelona
 15. Bonificacions ICIO comunicació prèvia obres
 16. Devolució aval obra expedient 2022 291
 17. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 18. Donar compte relació comunicacions presentades
 19. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:52