Junta de Govern Local de 31 de gener de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 27 de gener de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 31 de gener de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 17 de gener de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències d’us privatiu
 4. Acceptar la donació d’una col·lecció de fotografies de diverses activitats de Folgueroles amb destí a l’arxiu municipal de Folgueroles
 5. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’Institut Escola Mossèn Cinto de Folgueroles
 6. Contracte menor servei obres arranjament camí de la Pedrera
 7. Retirada de vehicle abandonat al marge d’un camí rural. Expedient 2022 551
 8. Sol.licitud de subvencions del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l’any 2023
 9. Bonificacions ICIO expedients obres
 10. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic. Expedient 2023 55
 11. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 12. Donar compte relació comunicacions presentades
 13. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 16.02.2023 | 13:11