Junta de Govern Local de 3 de novembre de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 29 d'octubre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 3 de novembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 20 d’octubre de 2020)
  2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
  3. Modificació titular concessió de drets funeraris nínxol núm. 124
  4. Concessió de drets funeraris columbari núm.5
  5. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp 2020_388)
  6. Contracte menor subministrament i instal.lació punt de seguretat ciutadana
  7. Devolució aval per garantir la correcta gestió dels residus ocasionats per l’obra de conservació, restauració i millora de la coberta d’uns coberts existents en el pati interior d’un habitatge unifamiliar al carrer major, 66 (exp. obres núm. 5/2015). exp. 2020/326
  8. Certificacions d’obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles
  9. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
  10. Propostes regidories
Darrera actualització: 21.12.2020 | 17:10