Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 24 de setembre de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de setembre de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 14 de setembre de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Inici procediments esmena de defectes o mancances d’activitats incloses en el Pla de verificació d’establiments subjectes a comunicació
 4. Llicències ocupació domini públic
 5. Projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 20 KW sobre la coberta de l’escola Mossèn Cinto
 6. Adjudicació contractació de les obres del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 7. Aprovació del plecs de clàusules administratives particulars, l’expedient de contractació i l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres del projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta del pavelló vell de Folgueroles
 8. Contractació acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01)
 9. Conveni de col·laboració amb Array Plàstics SL per la prestació del servei de vetllador escolar a l’Institut-Escola Mossèn Cinto
 10. Sol.licitud en el marc de la Línia 1, projectes sostenibles, del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona, de finançament de l’actuació “Projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta del pavelló vell de Folgueroles
 11. Devolució de l’ingrés corresponent a la quota abonada en concepte de Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals. Expedient 2021/366
 12. Liquidació Taxa serveis Llar d’infants tarifa menjador mes de juliol 2021
 13. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 14. Donar compte relació comunicacions presentades
 15. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 21.10.2021 | 10:28