Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 22 d'abril de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 26 d'abril de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 5 d'abril de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Modificació activitat ramadera al Mas Puigseslloses
 5. Bases i convocatòria per a la provisió mitjançant concurs oposició d'una plaça de conserge de l'Institut Escola Mossèn Cinto
 6. Adjudicació expedient d’alienació directa de bens declarats com a bens no utilitzables.
 7. Acceptació cessió temporal quadre Homenatge a Böcklin i Verdaguer de l'artista Jordi Cerdà
 8. Iniciar expedient per a l'arrendament del bé patrimonial situat al carrer Timó 10, de Folgueroles
 9. Iniciar expedient per a la contractació del servei de neteja de diverses dependències municipals de l'Ajuntament de Folgueroles
 10. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei  de socorrisme de les piscines municipals de Folgueroles
 11. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d'adjudicació del servei de redacció del Pla Parcial Urbanistic, Projecte de Reparcel·lació i Projecte d'Urbanització del Sector SUD04 de Folgueroles
 12. Altes, baixes i modificacions concessió drets funeraris
 13. Sol·licitud subvenció programa sectorial renovable 2030, de suport a inversions locals pel clima
 14. Bonificació ICIO comunicació prèvia obres
 15. Devolució ingressos indeguts
 16. Devolució aval expedient 38/2017 (2022 139)
 17. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 18. Ratificació decret aprovació ocupacions domini públic
 19. Donar compte relació comunicacions presentades
 20. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:53