Junta de Govern Local de 25 de gener de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de gener de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 25 de gener de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 11 de gener de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicència de segregació expedient 2021 526
 4. Llicències ocupació domini públic
 5. Altes, baixes i modificacions concessió drets funeraris
 6. Sol·licituds subvencions catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, any 2022
 7. Compte gestió recaptatòria organisme de gestió tributària exercici 2020
 8. Devolució ingressos indeguts
 9. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 10. Donar compte relació comunicacions presentades
 11. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 06.11.2023 | 08:55