Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 16 de juliol de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 20 de juliol de 2021 a les 17’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 6 de juliol de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicència segregació (Exp. 2021/264)
 4. Llicències ocupació domini públic
 5. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars, l’expedient de contractació i l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 6. Bases i convocatòria concurs públic per a la selecció per proveir la contractació temporal d’un conserge
 7. Modificacions concessions de drets funeraris
 8. Aprovació Pla d’actuació de mandat 2021-2023
 9. Aprovació conveni entre la Fundació L’Atlàntida, l’Ajuntament de Folgueroles i l’Ajuntament de Tavèrnoles, regulador de l’acord per al finançament municipal de l’aula de música de Folgueroles
 10. Concessió de subvencions en el marc de les bases reguladores en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives, any 2021
 11. Concessió d’ajudes per als treballadors autònoms i comerços de Folgueroles afectats econòmicament per la crisis sanitari de la COVID-19
 12. Acceptació subvenció recurs tècnic Planificació i Gestió Turística, en el marc del catàleg xarxa de Governs Locals 2021
 13. Liquidació quota Taxa llar d’infants mes de juliol 2020
 14. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 15. Donar compte relació comunicacions presentades
 16. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 03.11.2023 | 15:02