Junta de Govern Local de 16 de març de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 de març de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 16 de març de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local extraordinària del 9 de març de 2021)
  2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
  3. Llicències activitats
  4. Sol.licitud subvencions a la Generalitat de Catalunya, pels danys en infraestructures municipals i xarxa viària com a conseqüència del temporal Glòria
  5. Concessió subvenció nominativa a l’Escola Mossèn Cinto, exercici 2021
  6. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
  7. Propostes regidories com assumpte sobrevinguts
Darrera actualització: 06.04.2021 | 11:38