Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 13 de setembre de 2021, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Loca, que és durà a terme el dia 14 de setembre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 24 d'agost de 2021)
  2. Llicències urbanístiques 
  3. Llicències ocupació domini públic
  4. Classificació propostes presentades per a la contractació de les obres del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
  5. Bonificació ICIO
  6. Liquidació Taxa serveis Llar d'infants mes de setembre 2021 
  7. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments 
  8. Donar compte relació comunicacions presentades 
  9. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 03.11.2023 | 15:01