Junta de Govern Local de 14 de març de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de març de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de març de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 28 de febrer de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Aprovació inicial Pla Especial urbanístic per la construcció d’una planta de biogàs a l’explotació ramadera el Raurell
 4. Contracte menor servei redacció projecte per canviar la gespa artificial del camp de futbol
 5. Iniciar expedient per a la contractació de control horari del personal de l’Ajuntament de Folgueroles
 6. Iniciar expedient per a la contractació de les obres del projecte de reforma parcial de la planta baixa per a l’habilitació d’un punt jove a l’edifici de “Can Dachs”
 7. Declaració bens no utilitzables, furgoneta matrícula 6023BVD
 8. Acceptació concessió fons de prestació del catàleg de serveis 2023 de la Diputació de Barcelona
 9. Acceptació concessió ajut del Programa sectorial de rehabilitació i millor d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials
 10. Acceptació concessió ajut del Programa específic de refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors
 11. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants març 2023
 12. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 13. Donar compte relació comunicacions presentades
 14. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 23.03.2023 | 09:29