Junta de Govern Local de 14 de juny de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de juny de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de juny de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 31 de maig de 2022)
 2. Llicències ocupació domini públic
 3. Modificació expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles
 4. Contractació acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01)
 5. Classificació propostes presentades per a la contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals de Folgueroles
 6. Contracte menor servei posta en marxa i manteniment aigua piscines municipals
 7. Contracte menor servei control accés piscines municipals i manteniment instal.lacions
 8. Bonificacions ICIO comunicació prèvia obres
 9. Devolució aval obra expedient 2022 327
 10. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants de juny 2022
 11. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 12. Donar compte relació comunicacions presentades
 13. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:51