Junta de Govern Local de 12 de gener de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 7 de gener de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 12 de gener de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Esborrany de les actes de les sessions anteriors (Junta de Govern Local ordinària del 28 de desembre de 2020)
  2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
  3. Conveni autorització a favor de l’Ajuntament de Folgueroles per col·locar una senyal en la finca rústica situada al polígon 5 parcel·la 6.
  4. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
  5. Propostes regidories
Darrera actualització: 04.02.2021 | 21:19