Junta de Govern Local de 11 de gener de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de gener de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 11 de gener de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 28 de desembre de 2021)
  2. Llicències ocupació domini públic
  3. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants gener 2022
  4. Adjudicació contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta del pavelló vell de Folgueroles
  5. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  6. Donar compte decret aprovació relacions F/2021/26 i O/2021/63
  7. Donar compte relació comunicacions presentades
  8. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 10.01.2022 | 13:20