Organització municipal i retribucions

Tinents d'Alcalde

 • 1r Tinent d’Alcalde Adelaida Nogúe Bori
 • 2n Tinent d’Alcalde Jacint Castillo Torre de Mer
 • 3r Tinent d’Alcalde Carme Bertrans Masferrer

Grups polítics / Regidors / Portaveus

JUNTS PER FOLGUEROLES-COMPROMIS MUNICIPAL

 • Regidors del grup
  • Miquel Serra Malats
  • Adelaida Nogué Bori
  • Eulàlia Masoliver Rota
  • Jacint Castillo Torre de Mer
  • Iban Padrós Generó
  • Marc Riera Bigas
  • Carme Bertrans Masferrer
  • Jesús Padrós Reixach
 • Portaveu Titular Miquel Serra Malats
 • Portaveu Suplent Adelaida Nogué Bori

INDEPENDENTS PER FOLGUEROLES-ACORD MUNICIPAL

 • Regidors del grup
  • Manel Madrenas Palou
  • Eva Bofill Marginet
  • Francesc Martínez Albarracín
 • Portaveu Titular Manel Madrenas Palou
 • Portaveu Suplent Eva Bofill Marginet

Comissió Especial de Comptes

JUNTS PER FOLGUEROLES-COMPROMIS MUNICIPAL

 • Miquel Serra Malats
 • Eulàlia Masoliver Rota
 • Jacint Castillo Torre de Mer

INDEPENDENTS PER FOLGUEROLES-ACORD MUNICIPAL

 • Francesc Martínez Albarracín

Junta de Govern Local

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local seran quinzenals, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per l’Alcalde. Les sessions es celebraran els dimarts, a les 19:15 hores, excepte el mes d’agost que no hi haurà sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local estarà integrada per:

 • President: Miquel Serra Malats
 • Vocals: Adelaida Nogué Bori, Jacint Castillo Torre de Mer i Carme Bertrans Masferrer

Representació en altres ens

MANCOMUNITATS

 • Intermunicipal. Voluntària La Plana
  • Titulars: Miquel Serra Malats i Adelaida Nogué Bori
  • Suplents: Jacint Castillo Torre de Mer i Marc Riera Bigas

CONSORCIS

 • Espai Natural Guilleries-Savassona
  • Titular: Miquel Serra Malats
  • Suplent: Iban Padrós Generó

LOCALRET

 • Iban Padrós Generó

CONSELLS

 • De participació a la Llar Infants: Marc Riera Bigas
 • De participació i seguiment del SAIAR: Marc Riera Bigas
 • Sectorial d’Entitats : Adelaida Nogué Bori (President) i Carme Bertrans Masferrer
 • Escolar:  Marc Riera Bigas

FUNDACIONS

 • Fundació Jacint Verdaguer: Alcalde (President), Gil Orriols Puig i  Francesc Serra Sellarés, Cap dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIONS

 • ADF Guilleries:  Jesús Padrós Reixach
 • Rutes del romànic:  Iban Padrós Generó
 • AMI: Adelaida Nogué Bori

OSONA TURISME

 • Iban Padrós Generó

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

 • Adelaida Nogué Bori

CONSELL ESPORTIU D'OSONA

 • Adelaida Nogué Bori

​Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels regidors

Els membres de la corporació que tot seguit es detalla, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial i percebran dotze pagues, que inclou la prorrata de les pagues extraordinàries, amb efectes de 17 de juny de 2023 i tramitar, amb aquesta data de referència la seva alta al règim general de la Seguretat Social, amb una dedicació assignada en cada cas, la qual comportarà la dedicació mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions, d’acord amb el detall següent:

REGIDOR

CÀRREC

%DEDICACIÓ
(sobre
37,5 h/setm.)

DEDICACIÓ
(hores/setm.)

RETRIBUCIÓ
MENSUAL

RETRIBUCIÓ
ANUAL

Miquel Serra Malats

Alcalde

50%

18,75 hores

1.436,55,00

17.238,60

Adelaida Nogué Bori

Regidora de Sostenibilitat i Medi Ambient, Esports i Entitats

25%

9,38 hores

718,28

8.619,36

Eulàlia Masoliver Rota

Regidora d'Hisenda, Joventut i Participació Ciutadana

25%

9,38 hores

718,28

8.619,36

Iban Padrós Generó

Regidor de Fires i Comerç, Noves Tecnologies i Comunicació, Turisme

25%

9,38 hores

718,28

8,619,36

Marc Riera Bigas

Regidor de Sanitat i Benestar, Educació

25%

9,38 hores

718,28

8.619,36

Jesús Padrós Reixach

  Regidor d'Urbanisme, Desenvolupament Rural

25%

9,38 hores

718,28

8.619,36

Per acord de Ple de data 24 d'octubre de 2023 es va aprovar la modificació del règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions per establir una dedicació a la regidoria de festes segons el detall següent:

REGIDOR

CÀRREC

%DEDICACIÓ
(sobre
37,5 h/setm.)

DEDICACIÓ
(hores/setm.)

RETRIBUCIÓ
MENSUAL

RETRIBUCIÓ
ANUAL

Maria Carme Bertrans Masferrer

Regidora de Festes                                                           

25%

9,38 hores

718,28

8.619,36

Els membres de la corporació local que no tenen ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial rebran per l'assistència efectiva, en concepte d'indemnització per l'exercici de les tasques públiques les següents quantitats:

 • Per assistència a sessió de Ple: 150,00 €/sessió
 • Per assistència a Junta de Govern Local: 150,00 €/sessió
Darrera actualització: 07.11.2023 | 08:17
Darrera actualització: 07.11.2023 | 08:17