Mesures d'excepcionalitat per sequera

Dimecres, 3 d'abril de 2024 a les 09:00

Recordatori de les restriccions d'aigua en els usos urbans

Volum màxim d'aigua per habitant i dia:

 • No poden superar els 230 litres (incloses activitats econòmiques i comercials).

Piscines - ús d'aigua per omplir piscines:

 • No es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.
 • Les piscines sense recirculació no es poden omplir ni reomplir.
 • Es permet el reompliment parcial o total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació) de piscines d'ús públic (com establiments turístics, centres esportius i escolars, lúdics o similars) i les d'ús privat de tipus 3A d'acord amb el Reial Decret 742/2013 (comunitats de propietaris i agroturisme) ja que es consideren refugis climàtics.
 • Es permet l'ompliment en les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Jovent.
 • En centres educatius, és permès l'ompliment compert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
 • Aquestes limtacions no s'apliquen a les picines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense conexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

Reg - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

 •  Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Fonts ornamentals

 • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Granges

 • L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.
Darrera actualització: 03.04.2024 | 12:26