Decret de serveis mínims d'emergència COVID-19

Dimarts, 17 de març de 2020 a les 00:05

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, especialment per les sanitàries.

El Govern de la Generalitat davant de la situació d'emergència arran de l’afectació pel coronavirus SARS-CoV-2, ha anat adoptant diverses mesures per reduir l'activitat i evitar les concentracions de persones per prevenir contagis. Des del 14 de març va entrar en vigor, per un termini mínim de 15 dies, restriccions en l’exercici d’activitats per prevenir i controlar la taxa d’infecció.

Posteriorment, el dia 14 de març al vespre el Govern de l’Estat Espanyol va aprovar i publicar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d' alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Tenint en compte el caràcter d’administració pública prestatària de serveis d’interès general de l’Ajuntament de Folgueroles, es considera plenament justificat determinar els serveis essencials i mínims que han de quedar coberts en qualsevol circumstància.

Atès que l’article 21.m de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, faculta als alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de catàstrofes o risc greu d’aquestes, les mesures necessàries i adequades donant-ne compte immediatament al ple corporatiu, en ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes,

RESOLC:
Primer.- Acordar que a partir del dia 17 de març de 2020, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis mínims d’aquest Ajuntament:

1) Es garantirà l’atenció telefònica i telemàtica a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores, en torns d’una persona.

2) Es garantirà la neteja de l’Ajuntament un cop per setmana.

3) Els serveis mínims i urgents amb una persona de la brigada, per torn, presencialment al matí i la resta del dia disponible per atendre urgències.

Segon.- Decretar a la resta de departaments el teletreball com a eina principal, sens perjudici que puntualment es requereixi, per necessitats pròpies del servei, l’assistència puntual d’algun treballador/a a les dependències municipals.

Tercer.- Suspensió de la celebració de Juntes de Govern Local mentre estigui declarat l’estat d’alarma, tornant-se a convocar quan perdi vigència l’esmentat decret i finalitzi el període d’alarma.

Quart.- Queden ajornades totes les reunions que estaven previstes realitzar amb persones internes i externes de l’Ajuntament, que no es puguin fer telemàticament i no tinguin caràcter urgent.

Cinquè.- Tot el personal ha d'estar disponible perquè pot ser requerit en qualsevol moment, en tant que servidors públics i davant una situació d'emergència.

Sisè.- Es vetllarà perquè tots els serveis que realitzen empreses externes per encàrrec de l’Ajuntament de Folgueroles, es desenvolupin correctament i seguint les recomanacions de les autoritats competents.
Setè.- Fer públic aquest acord per coneixement general del personal i la població.

Ho certifico,

Secretaria-interventora

Darrera actualització: 17.03.2020 | 14:51