Llicència urbanística

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme les obres que vulgueu realitzar.

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter, els actes següents:

 1. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys
 2. Les parcel.lacions urbanístiques
 3. La construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 4. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
 5. El canvi dels edificis a un ús residencial.
 6. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 7. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 8. La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d'alçària.
 9. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
 10. L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 11. La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
 12. Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
 13. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 14. La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonía o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes publiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaración responsable que s'hi estableix.

També están subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter:

 1. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística
 2. Els usos i les obres provisionals.
 3. Els actes relacionats a l'article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

Quin cost té:

Depenent del tipus d'obra a realitzar, cal consultar ordenança fiscal núm. 5 i la núm. 8

Quan es dóna resposta:

Les llicències d’obres amb responsabilitat del/de la promotor/a i les de parcel·lació i divisió horitzontal, es resoldran en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
Les llicències d’obres amb projecte d’edificació i amb responsabilitat tècnica, es resoldran en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la presentació de la sol·icitud.
La manca de resolució en els terminis indicats comporta que la llicència s’entengui atorgada per silenci positiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica promotora de les obres i en el cas de la parcel·lació el propietari d’una finca o immoble, en qualsevol moment, però sempre abans d’iniciar les obres o actuacions.

Cal aportar:

 • Depenent del tipus d’obra a realitzar, caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació complementària següent:

 • Llicència d'obres

  1. Projecte bàsic o executiu.
  2. Full d’assumpció de direcció de l’obra.
  3. Full d’assumpció de direcció d’execució de l’obra.
  4. Programa de control de qualitat.
  5. Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge
  6. Si l’obra requereix ocupar la via pública o la instal•lació de grues torre, caldrà obtenir simultàniament la preceptiva llicència.
  7. Quan s’hagi finalitzat l’obra, si s’escau, s’ha de presentar el certificat emès per la Direcció General de Radiodifusió i Telecomunicació.
  8. Declaració d’acceptació i d’estar donat d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora, la instal·ladora, etc.

 • Llicència de divisió horitzontal

  1.Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
  2.Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
  3.Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  4.Proforma del document públic o privat del qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
  Tota la documentació s'ha de presentar per duplicat i signada.

 • Llicència de parcel·lació

  1.Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
  2.Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol.liciti.
  3.Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
  4.Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
  5.Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  6.Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.

 • Instal·lació de grues o d’aparells elevadors

  1. Projecte que incorpori el plànol d’emplaçament, la ocupació i la senyalització de la grua.
  2. Justificant del GR-1 del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
  Una vegada s’hagi instal·lat la grua i abans de posar-la en funcionament caldrà presentar:
  1. Justificant del GR-2 de l’autorització d’instal·lacions de la grua o de l’aparell elevador, emès per l’Entitat d’Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya.

 • Llicència d’obres amb responsabilitat tècnica

  1. Memòria descriptiva de l’obra a realitzar.
  2. Amidaments i pressupost d’execució material de l’obra.
  3. Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
  4. Full d’assumpció de direcció de l’obra.
  5. Plànols (d’emplaçament i de l’obra a realitzar)
  6. Declaració d’acceptació i d’estar donat d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora, de la instal·ladora, etc.

 • Llicència d’obres amb responsabilitat exclusiva del/de la sol•licitant

  1. Document o croquis que descrigui i detalli de manera escrita i/o gràfica les obres que se sol·liciten, amb indicació de l’extensió, del pressupost i de la situació.

  DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR:

 • Sol·licitud de llicència urbanística

 • Declaració cost real execució material obres

Canals de tramitació:

 • Presencial

  de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça Verdaguer, 2 (Can Dachs) - 08519 Folgueroles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 938 122 054
Fax: 938 122 192
Adreça electrònica: folgueroles@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Dimarts tarda, de 17 a 19 h (del 24 de juny a l'1 de setembre, dimarts tarda TANCAT).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 29.03.2022 | 17:56