Oferta de feina:

Dilluns, 23 de maig de 2022 a les 00:00

Plaça fixa conserge per a l'IE Mossèn Cinto

Convocatòria per a la contractació laboral fix d'un lloc de treball de conserge de l'Institut Escola Mossèn Cinto de Folgueroles.

Jornada completa: 37,5 hores setmanals

Retribució bruta anual: 16.428,14 €

Termini de presentació de sol·licituds: el 3 de juny de 2022

Funcions:

 • Controlar els accessos a l'escola, obrir-los i tancar-los a l'inici i al final dels horaris establerts
 • Custodiar les claus i tenir cura dels panys
 • Controlar el bon funcionament de la calefacció, així com el de l'equipament elèctric, alarmes i els sistemes de fontaneria del centre
 • Netejar els patis, incloses les papereres, així com els accessos del centre
 • Donar suport a les tasques de manteniment que s'hagin de dur a terme al centre i a les activitats organitzades per diferent entitats a la sala polivalent
 • Realitzar els treballs de pintura, petites reparacions i manteniment bàsic de l'edifici i instal·lacions del centre, així com el manteniment de les zones verdes i control dels espais públics del centre i voltants
 • Atendre i informar al públic, tant personalment com telefònicament, sobre qüestions per a les quals estigui facultat/da
 • Utilitzar eines manuals i mecàniques, així com els vehicles assignats requerits pel desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament els equips relacions amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa de prevenció de riscos laborals

Condicions dels aspirants:

 • Ser ciutadà/na espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea, i si no és així, caldrà aportat els permisos de residència i treball necessaris segons la normativa vigent
 • Haver complert 16 anys d'edat i no excedir de l'edat establerta com a màxima de jubilació forçosa legal per l'accés a l'ocupació pública
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de tasques
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a l'exercici de funcions públiques o per exercir funcions similars a les que desenvolupa en el cas del personal laboral, en el què hagués estat separat o inhabilitat
 • No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts a la Llei53/1984, de 26 de desembre i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, del Parament de Catalunya que es refereixen al personal al servei de les administracions públiques
 • Complir les condicions específiques per exercir les funcions que li poden ésser encomanades, d'acord amb el que s'estableixi legalment
 • Estar en possessió del certificat d'escolaritat
 • Estar en possessió del permís de conducció nivell B

Presentació de sol·licituds:

 • Una instància des del web www.folgueroles.cat amb:
 • Model normalitzat de sol·licitud amb les declaracions de compliment de requisits
 • Títol exigit a la baes tercera de la convocatòria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedició
 • Documents acreditatius els mèrits que s'al·leguin a la fase de concurs de mèrits (veure concurs de mèrits en l'enllaç de la dreta de la pantalla)
 • DNI de l'aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat
 • Fotocòpia del permís de conducció nivell B de l'aspirant
 • Currículum vitae
Darrera actualització: 10.06.2022 | 08:16